RESTAURACJA ‘MEDUZA’

RESTAURACJA ‘MEDUZA’
76-270 Ustka
ul. Beniowskiego 10

Operacja pn.: „Zakup kompleksowego wyposażenia do restauracji rybnej” mająca na celu: rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem poprzez zakup kompleksowego wyposażenia do restauracji rybnej wraz z utworzeniem miejsc pracy współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze 2014-2020”
Przewidywane wyniki operacji: liczba przedsięwzięć polegających na podejmowaniu lub rozwoju działalności gospodarczej związanej z potencjałem wodnym – 1, liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy – 3, liczba zatrudnionych osób należących do grup defaworyzowanych – 3.